English English    
     
Wiadomości z życia Kościoła
Nabożeństwo w Rejowcu PDF Drukuj Napisz e-mail
Amos Gutsche   
19 listopada 2015

W ubiegłym roku w Warszawie odbył się festiwal Nadziei. Z miejscowości Kanie pojechała na niego jedna rodzina. W ich domu, po powrocie utworzono grupę biblijną.

 
Czas dla kaznodziejów PDF Drukuj Napisz e-mail
Mateusz Wichary   
19 listopada 2015

W dniach 22-24 października odbyła się w Warszawie-Radości Konferencja Kaznodziejska 2015. Jest ona kontynuacją Konferencji Pastorskiej, która tradycyjnie odbywała się jesienią. W związku z faktem, iż wielu Przewodniczących Zborów i innych przywódców zborowych bądź misjonarzy niesie odpowiedzialność za nasze Zbory i placówki, w tym roku poszerzyliśmy formułę, aby konferencja ta służyła również ich potrzebom – stąd formuła Konferencji Kaznodziejskiej.

 
Z wizytą w Mołdawii PDF Drukuj Napisz e-mail
Paweł Kugler   
15 października 2015

W dniach 7-17 września 2015 r. udaliśmy się do stolicy Mołdawii – Kiszyniowa, aby pomóc przy rozbudowie tamtejszego seminarium baptystycznego – Uniwerstytetu Divitia Gratiae. W skład naszej grupy wchodziły cztery osoby: Mateusz Górny (Elbląg), Dariusz Jaworek (Tarnów), Paweł Kugler (Elbląg) i Krzysztof Nizioł (Rzeszów). Wyjazd został zainicjowany i był sfinansowany przez organizację misyjną ABWE (Alliance of Baptists for World Evangelism). Oficjalnym organizatorem ze strony polskiej było Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne.

Nasz wyjazd był udany pod każdym względem. Podróż samochodem z Polski do Mołdawii przebiegła sprawnie, chociaż na przejściach granicznych trzeba było trochę czekać, a na granicy z Mołdawią trzeba było dodatkowo załatwić kilka formalności: zakup ubezpieczenia pojazdu i opłacenie podatku drogowego. Drogi na Ukrainie i w Mołdawii są w zdecydowanie gorszym stanie niż w Polsce, ale za to panuje na nich o wiele mniejszy ruch. Na większości tras stan dróg umożliwiał rozwijanie prędkości 70-90 km/h. Po drodze zwiedziliśmy zabytkowe twierdze w Kamieńcu Podolskim i Chocimiu, a w drodze powrotnej wspięliśmy się na najwyższy szczyt Gorganów: Wielką Sywulę (1836 m).

Na miejscu większość czasu spędzaliśmy pracując na budowie. Seminarium wznosi obecnie dwa nowe gmachy: akademik i budynek seminaryjny z biblioteką, salami wykładowymi, stołówką i salą konferencyjną. Większość czasu spędzaliśmy pracując właśnie w tym drugim budynku. Zajmowaliśmy się gipsowaniem ścian. Łącznie przepracowaliśmy pięć dni. Po pracy spędzaliśmy czas na zwiedzaniu Kiszyniowa, a także na rozmowach ze studentami. Podczas niedzielnego nabożeństwa w zborze baptystycznym w miejscowości Krikowa oraz na wtorkowej społeczności akademickiej mieliśmy możliwość dzielenia się Słowem Bożym i świadectwami.

Wyjazd umożliwił nam zapoznanie się z ciekawą historią regionu, a zwłaszcza z prowadzoną w seminarium na szeroką skalę działalnością edukacyjną. Uczy się tam obecnie aż 170 osób z 10 krajów, głównie z byłych republik Związku Radzieckiego – zarówno części europejskiej jak i azjatyckiej. Tylko 20% studentów pochodzi z Mołdawii, pozostali przyjechali m.in. z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu.

Większość wykładów prowadzona jest w języku rosyjskim, ponieważ jest to język powszechnie znany i używany w tych krajach. Z uwagi na silne ekonomiczne powiązania Mołdawii z Rosją i byłymi krajami Związku Radzieckiego obcokrajowcy nie mają większych trudności z uzyskaniem zezwolenia na czas studiów w Mołdawii. Studia w Mołdawii nie są tak drogie jak na Zachodzie. Z kolei zwiększająca się otwartość Mołdawii na Unię Europejską umożliwia seminarium korzystanie z pomocy zachodnich instytucji edukacyjnych i misyjnych. Można powiedzieć, że jest to miejsce o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Królestwa Bożego na terenie byłego Związku Radzieckiego.

Na dzień dzisiejszy szkoła wykształciła już 300 misjonarzy, pastorów i chrześcijańskich pracowników socjalnych pochodzących z Azji Centralnej. Po zakończeniu studiów osoby te wracają do swoich krajów lub pracują wśród azjatyckich mniejszości etnicznych w Rosji. Jest to o tyle ważne, że w krajach Azji Centralnej tradycyjną religią jest Islam, a Kościół ewangelikalny zaczął się tam dynamicznie rozwijać dopiero po rozpadzie Związku Radzieckiego. Podczas studiów studenci są zaangażowani w rozmaite projekty misyjne, między innymi prowadzą letnie obozy ewangelizacyjne dla dzieci w obozach dla uchodźców w Libanie. Można jeszcze dodać, że seminarium od samego początku swojej działalności postawiło na kształcenie rodzimej, pochodzącej z Mołdawii kadry wykładowców. W chwili obecnej seminarium zatrudnia ponad 40 pracowników, z czego połowa to wykładowcy.

Wyjazd dał nam możliwość zapoznania się z wielowiekową historią Mołdawii. Kraj ten rzadko cieszył się pełną niepodległością a przez ponad 300 lat – do roku 1812 – był lennem Turcji. Mimo to Mołdawia oparła się islamizacji, a dominującą religią od wieków pozostaje prawosławie. W chwili obecnej Mołdawia jest głęboko podzielona: część ludzi pragnie przyłączenia kraju do Unii Europejskiej, a część pozostania w strefie wpływów Rosji. Byliśmy świadkami odbywających się w Kiszyniowie proeuropejskich manifestacji. Wybór nie jest prosty ze względu na trwające od ponad 200 lat powiązania Mołdawii z Rosją i na dużą zależność ekonomiczną Mołdawii od Rosji. Co ciekawe, Mołdawia jest krajem, gdzie procentowo jest najwięcej baptystów w Europie. Największa unia baptystyczna w Mołdawii liczy około 20 tys. członków i prawie 500 zborów – przy 3,5 mln. mieszkańców kraju. Być może to właśnie dlatego w tym miejscu udało się rozwinąć zakrojoną na tak szeroką skalę działalność edukacyjną. Jesteśmy wdzięczni Bogu za możliwość służby i poznawania Jego dzieła w innej części Europy. Ciekawostką jest fakt, że przy wznoszeniu WBST wiele prac  wykonali pracownicy z Mołdawii. Niestety, nie udało się nam nawiązać kontaktu z żadnym z nich.

 
140 lat Zboru w Żyrardowie PDF Drukuj Napisz e-mail
Konstanty Wiazowski   
15 października 2015

W ostatnią niedzielę września tego roku Zbór Chrześcijan Baptystów w Żyrardowie postanowił podziękować Bogu za 140 lat swojej działalności w tym mieście.


 
Nowy człowiek w Chrystusie PDF Drukuj Napisz e-mail
Mateusz Wichary   
15 sierpnia 2015

Krajowa Konferencja KościołaNowy człowiek w Chrystusie – jego tożsamość, możliwości, natura. Jego życie wobec Boga i świata, oraz wyzwań. Pod tym hasłem obradowała tegoroczna Konferencja naszego Kościoła i myślę, streszcza ono zarówno wymiar duchowo budujący (wykłady, świadectwa), jak i dyskusje nad praktycznymi decyzjami, przed którymi stanęliśmy.

 
O Day Camp'ach w Wiśle PDF Drukuj Napisz e-mail
Ireneusz Woźniczka   
19 listopada 2015

Zbór w Wiśle, 8 lutego 2015 r oku, niedzielne nabożeństwo. Kolejny dzień zimowych ferii. Jak co roku w tym czasie budynek naszego kościoła przeobraża się w niesamowite miejsce. Na ścianach pojawiły się dekoracje. Sala do nabożeństwa tym razem zamieniła się w dno Morza Czerwonego.

 
Chrzest w Ostródzie PDF Drukuj Napisz e-mail
Zbigniew Gadkowski   
15 października 2015

Dla biblijnego Kościoła Pana Jezusa Chrystusa chrzest jest zanurzeniem wierzącego człowieka w wodzie na znak jego uprzedniego wejścia do społeczności ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Inaczej mówiąc, jest on znakiem odrodzenia przez zjednoczenie się z Chrystusem. To sam Pan Jezus Chrystus ustanowił obrzęd chrztu, mówiąc: „Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony”, o czym czytamy w Ewangelii Marka 16,16.

Zbór w Ostródzie od wielu lat prowadzi edukację biblijną. Przez trzy lata na zajęciach w Ośrodku Studiów Judaistyczno- Chrześcijańskich, a następnie wspólnie z Ewangelikalną Wyższą Szkołą Teologiczną we Wrocławiu Ośrodek Studiów Biblii przy Zborze. Poznawanie Biblii przez zainteresowanych, indywidualna ewangelizacja wśród mieszkańców miasta i okolic, dokonywana przez członków Zboru, jak również dobry wzorzec życia prezentowany wobec szerokiego kręgu mieszkańców przynosi efekty w postaci nawróceń i chrztów. W tym roku dziękujemy Najwyższemu za osiem osób, które zawarły przymierze z Bogiem poprzez chrzest.

To radosne wydarzenie miało miejsce w ostatnią niedzielę miesiąca sierpnia. Nabożeństwo rozpoczął br. Marek Czajkowski, który wobec licznie zgromadzonych w kaplicy poinformował, jaką wzniosłą będziemy mieli uroczystość. Następnie po odśpiewaniu pieśni katechumeni złożyli świadectwa swego nawrócenia i stwierdzili, że chcą swoje życie na zawsze związać z Bogiem. Bracia Olszewscy (Daniel i Piotr) zaśpiewali wzruszającą pieśń. O istocie chrztu, czym on jest, poinformował w kazaniu br. Zbigniew Gadkowski. Prowadzący uroczystość br. Czajkowski zadawał stosowne pytania katechumenom, a po uzyskaniu odpowiedzi, że przystępujący do chrztu są świadomi swojej decyzji, przyprowadzał chrzczonych do baptysterium. W wodzie oczekiwał na nich br. Piotr Zarecki, który dokonywał chrztu. Kiedy ostatni chrzczony wyszedł z baptysterium, dalej trwało nasze nabożeństwo. Brat Piotr Olszewski wygłosił kazanie o wypełniających się proroctwach Biblii i czasach, Konstanty Wiazowski w jakich żyjemy. Córka tego ostatniego – Sharon – zaśpiewała pieśń w języku hebrajskim. Następnie nad wszystkimi ochrzczonymi modlitwę wznieśli członkowie Rady Zboru. Tradycyjnie każdy nowo ochrzczony otrzymał „miecz do walki”, jakim jest Pismo Święte. Ostatnim aktem nabożeństwa była Wieczerza Pańska, w której wzięli udział przed chwilą chrzczeni.

Cały Zbór, a najbardziej ochrzczeni dziękują Bogu za tę podniosłą i radosną uroczystość!

Biorący udział w nabożeństwie zakończyli swoją społeczność w Ośrodku Katechetycznym „Ostróda Camp”, gdzie spożyli zamówiony obiad, po którym były jeszcze różnorakie słodkości i owoce.

I ja tam byłem, i w uroczystości uczestniczyłem, i nawet o niej napisałem. Uczyniłem to, by czytelnicy Słowa Prawdy mogli przyłączyć się do radości naszej i całego nieba z odbytego chrztu.

 
Misja w więzieniu PDF Drukuj Napisz e-mail
Ryszard Tyśnicki   
14 września 2015

Placówka zboru Wrocławskiego w porozumieniu ze zborem zielonoświątkowym z Wrocławia przejęła duszpasterską opiekę nad wierzącymi więźniami w Wołowie.

 
II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku PDF Drukuj Napisz e-mail
Konstanty Wiazowski   
15 sierpnia 2015

Odbył się on w dniu 30 marca br. w Teatrze Wielkim w Warszawie. Krystyna Lewkowicz, Prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Michał Szczerba, Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej powitali uczestników Kongresu, natomiast jego uroczystego otwarcia dokonała Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP.

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 2

Stworzone dzięki Joomla!1.5 Multicategories

Statystyki

Użytkowników : 833
Artykułów : 2564
Zakładki : 1
Odsłon : 5792526

Kto jest online

Naszą witrynę przegląda teraz 105 gości